До 35-x роковин створять перший мобільний додаток Чорнобиля з AR

Мобільний додаток познайомить з історією Чорнобильської катастрофи, надасть інформацію про сучасний стан Зони Відчуження, підготує до подорожі та навіть дозволить побачити Чорнобиль просто вдома з дивану.

Сьогодні Чорнобиль одне з найцікавіших міст світу, що приваблює понад 100 тисяч туристів на рік, 80% з яких приїздять з-за кордону. Чорнобильська Зона Відчуження наразі є важливою пам’яткою історії для всього світу, центром наукових досліджень, зоною натхнення для культурних діячів, але ще за часів СРСР навколо неї завжди було багато фейків, замовчувань і маніпуляцій.

З часом їх стає все більше, а знайти достовірні дані стає все важче. Тому напередодні 35-х роковин було вирішено зробити доступний і зрозумілий мобільний додаток, який збере всю правдиву інформацію в одному місці, познайомить з історією Чорнобильської катастрофи, надасть інформацію про сучасний стан Зони Відчуження, підготує до подорожі й навіть дозволить побачити Чорнобиль просто вдома з дивану.

Додаток буде реалізовано у вільному доступі українською та англійською мовами, також він зможе працювати без доступу до інтернету у режимі гіда, супроводжуючи туристів у Чорнобилі.

Серед цікавих складових додатку, які наразі в розробці:

– AR контент з унікальними активаціями та порталами до різних точок Чорнобилю;

– авторські тури Зоною Відчуження з аудіогідами від свідків подій;

– карта радіаційного забруднення;

– медіатека з архівними матеріалами і ексклюзивним контентом;

– культурна спадщина Чорнобилю, історії людей і культурні заходи сьогодення.

«Мобільні застосунки – це сучасно та зручно. Завдяки подібним проєктам люди зможуть на одній платформі знайти необхідну інформацію у доступній формі. Агентство зацікавлене в тому, щоб про зону відчуження, яка є не тільки територією найбільшої техногенної аварії, а й важливою пам’яткою історії для всього світу, було якомога більше правдивої інформації у зручному форматі», – наголошує заступник Голови ДАЗВ Максим Шевчук. 

Популяризація інформації довкола аварії та залучення нових поколінь до розмов навколо Чорнобиля і його культурного впливу – одне з головних завдань проєкту ARTEFACT, що дав початок цьому мобільному додатку. 

“Чорнобильська трагедія має зв’язок з кожною українською сім’єю, але що українці насправді знають про неї? 62% відсотки українців навіть не знають дати трагедії. Інформація про Чорнобиль була завжди засекреченою, але сьогодні, коли вже опубліковані файли КДБ, світ має знати правду, а ми – переосмислити цю трагедію у власному минулому, про яку нам навіть не дозволяли говорити. За підтримки Українського культурного фонду та Державного агентства України з управління зоною відчуження ми прагнемо побороти наявну інформаційну катастрофу, віднайшовши новий сенс трагедії на ЧАЕС і її спадку – Зони Відчуження” – Валерій Коршунов, автор проєкту ARTEFACT.

Працює над мобільним додатком досвідчена команда розробників, що вже має у своєму портфоліо додатки, створені для проєкту HeForShe Ukraine і за підтримки UN Women, EASY PAY, а минулого року створила додаток, що відкривав портал у Чорнобиль прямо з Burning Man!

 Як розповіла координаторка проєкту мобільного додатку Чорнобиля – Марія Тінтул:

“Ми віримо, що зможемо поєднати увесь функціонал та створити ресурс, що надасть вільний доступ до історичного і культурного надбання теми Чорнобильської трагедії та сформує правильну репутацію всієї країни за допомогою високоякісних, безпечних турів до Зони Відчуження і знайомства іноземців з історією і мистецтвом навколо такого явища, як Чорнобиль”.

Проєкт відбувається за підтримки Українського культурного фонду та за сприянням Міністерства Культури та Інформаційної політики України, Державного агентства України з управління зоною відчуження, Національного Музею Чорнобиля, МОО “Центр ПРИПЯТЬ.ком”, МГО “Європейський Інститут Чорнобиля”.

Український культурний фонд державна установа, створена у 2017 р. як нова модель надання на конкурсних засадах державної підтримки та промоції ініціатив у сфері культури та креативних індустрій. Діяльність Фонду, відповідно до чинного законодавства, є невід’ємною частиною політики і визначених пріоритетів діяльності Міністерства культури та інформаційної політики України.

The first Chernobyl mobile application with AR will be created to the 35th anniversary of the accident

The mobile application will acquaint users with the history of the Chernobyl accident, provide information about the current status of the Exclusion Zone, will help you to prepare for a trip and even allow you to see Chernobyl from the couch.
Today Chernobyl is one of the most exciting places in the world, attracting more than 100 thousand tourists in a year 80% of whom are foreigners. Chernobyl Exclusion Zone is currently the principal historical monument, a center of scientific research, a place of
inspiration for the artists. Still, even in USSR times, it was surrounded by fakes, hesitation, and manipulation.
Over time, their amount is grooving, and it’s harder to find trustworthy information. That’s why before the 35th anniversary of the Chernobyl accident, we decided to create a smooth and understandable mobile application that will collect all fact-based information in one place, provide information about the current status of the Exclusion Zone, and help you prepare for a trip and even allow you to see Chernobyl from the couch.
The application will be shared in free access in Ukrainian and English language, also it will be able to work in without internet access as a guide accompanying tourists to Chernobyl.
Among exciting features of an app which team currently develop:
– AR content with unique activations and portals to different spots in Chernobyl;
– authentic tours in exclusion zone with audio-guide from witnesses of events;
– map of radioactive pollution;
– media gallery with archive materials and exclusive content;
– the cultural legacy of Chernobyl, stories of the people, and current cultural events.

Popularisation of information about the accident and involvement of new generations to talks about Chernobyl and its cultural effect is one of the main tasks of the ARTEFACT project, which started this mobile application.
“Chernobyl tragedy is connected to each Ukrainian family, but what Ukrainians know about it? 62% of Ukrainians don’t even know the date of the tragedy. Information about Chernobyl was always a secret, but today, when KGB files are published world needs to know the truth.
And we need to rethink this tragedy in our past, which we were not even allowed to talk about. With help from Ukrainian Cultural Foundation and State Agency of Ukraine on Exclusion Zone Management, we want to overcome existing information disaster by finding new sense in tragedy on the Chernobyl Nuclear Power Plant and its legacy: the Exclusion Zone” – Valerii Korshunov, author of the ARTEFACT project.
Application is developing by the experienced team, which has applications for the project HeForShe Ukraine, UN Women, EASY PAY in their portfolio, and the previous year, they’ve created an app which opened the portal to Chernobyl right from Burning Man festival!

As project coordinator for Chernobyl mobile application Mariia Tintul said:
“We believe that we can connect all functional and create a source which will allow free access to the historical and cultural legacy of the Chernobyl tragedy theme and will create the right reputation for all the country by high-quality, safe tours to the Exclusion Zone and acquaintance of the foreigners with history and art around such a phenomenon as Chernobyl.”
The project is implemented with the support of the Ukrainian Cultural Foundation with the assistance of the Ministry of Culture and Information Policy of Ukraine, State Agency of Ukraine on Exclusion Zone Management, the Chernobyl National Museum, the Center Pripyat.com. and the European Institute of Chernobyl.